Úplné znenie pravidiel vernostnej akcie
„nálepkový album Ciki Caki Ciki Cak“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35790164 (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „Kaufland“), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 489/B organizuje v období od 14.03. do 26.5.2019 „Nálepkový album Ciki Caki Ciki Cak“ (ďalej len „akcia“).
 1. Akcia prebieha vo všetkých obchodných domoch Kaufland na území Slovenskej republiky.
 1. V reklamných novinách Kaufland, v priestoroch a  na miestach, ktoré vlastní, alebo prevádzkuje usporiadateľ, na webovej stránke Kaufland, na sociálnej sieti Facebook je propagovaná hore uvedená akcia.
 1. Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do akcie a súhlasí s pravidlami akcie. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným  spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PRIEBEH VERNOSTNEJ AKCIE

 1. V rámci vernostnej akcie získa spotrebiteľ za každých pätnásť (15) EUR hodnoty nákupu v obchodných domoch Kaufland na Slovensku päť (5) nálepiek hokejových osobností (ďalej len „nálepky“) zabalených v priesvitnej fólii. Nálepky budú v obale otočené vždy zadnou stranou, čiže tvárou k sebe, takže pred porušením obalu (napr. jeho roztrhnutím) nie je možné určiť, ktorá nálepka sa v obale nachádza. Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených tabakových výrobkov, náhrad dojčenského mlieka, vratných obalov a produktov mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou označené na predajni (napr. produkty s končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti).
 1. Mimo vernostnej akcie si spotrebiteľ môže nálepky zakúpiť, a to za cenu 0,50 EUR za balíček, avšak len počas trvania vernostnej akcie.
 1. Vernostná akcia trvá od 14.03.2019 do 26.05.2019 alebo do vyčerpania zásob.
 1. Nálepiek je celkovo 210 druhov (t. j. 210 rôznych zobrazení), ktoré je možné nalepiť do nálepkového albumu Ciki Caki Ciki Cak (ďalej len „nálepkový album“) o rozmeroch 230 cm x 297 mm. Cena nálepkového albumu je 2,99 EUR. Nálepkový album obsahuje, okrem iného, 210 prázdnych miest (políčok) určených na nalepenie 210 nálepiek rôznych podobizní hokejových osobností.

ONLINE HRA, KVÍZ A BURZA NÁLEPIEK NA WEBSTRÁNKE WWW.CIKICAKI.SK  

 1. Internetovú stránku www.cikicaki.sk (ďalej len „webstránka“), na ktorej sa uskutočňujú podporné aktivity k vernostnej akcii (online hra, kvíz, burza nálepie/draft nálepiek) prevádzkuje spoločnosť Effectivity s.r.o., so sídlom: Rusovská cesta 9, 851 01 Bratislava, IČO: 35 852 160, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 28231/B (ďalej len „Effectivity“). Webstránka www.cikicaki.sk bude dostupná počas trvania vernostnej akcie.
 1. Na webstránke www.cikicaki.sk sa spotrebitelia môžu zapojiť do online hry a kvízu týkajúcich sa nálepiek z albumu Ciki Caki Ciki Cak. Princíp fungovania a pravidlá online hry resp. kvízu sú uvedené v samotnej online hre resp. kvíze. Online hru a kvíz je možné hrať opakovane bez obmedzenia, pričom účasť v hre alebo v kvíze nie je nijako odmeňovaná. Za účelom spustenia online hry a/alebo kvízu musí návštevník webstránky uviesť svoju prezývku (tzv. nickname).
 1. Zároveň bude na webstránke www.cikicaki.sk prebiehať burza nálepiek/draft nálepiek z albumu Ciki Caki Ciki Cak (ďalej len „burza“), prostredníctvom ktorej si návštevníci webstránky môžu medzi sebou nálepky vymieňať. Návštevník stránky sa môže burzy nálepiek zúčastniť až po zaregistrovaní sa (t. j. po vyplnení a odoslaní registračného formulára), pričom následne mu je vytvorený užívateľský profil, prostredníctvom ktorého môže vyhľadávať iných registrovaných užívateľov, ktorí majú záujem vymeniť svoje nálepky za iné. Následne môže registrovaný užívateľ kontaktovať iných užívateľov za účelom výmeny nálepiek, avšak už mimo profilu na webstránke www.cikicaki.sk. Burzy sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným  spôsobom.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pravidlá tejto vernostnej akcie sú k dispozícii na internetovej adrese www.kaufland.sk/vernostnaakcia na webstránke www.cikicaki.sk alebo v sídle usporiadateľa vernostnej akcie.
 1. Zapojením sa do vernostnej akcie vyjadrujú účastníci akcie svoj súhlas s týmito pravidlami.
 1. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa vernostnej akcie môžu účastníci volať na zákaznícku linku usporiadateľa 0800 152 835 alebo využiť kontaktný formulár na www.kaufland.sk.
 1. Usporiadateľ vernostnej akcie si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek akciu bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút akcie kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel vernostnej akcie (štatút so zapracovanými doplneniami) usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.
 1. Kaufland si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne zmeniť či ukončiť túto vernostnú akciu, a to kedykoľvek v priebehu trvania vernostnej akcie.

 

V Bratislave, dňa 22.1.2019